Вход за производители
organic
bio
organic
organic
bio


Анета

био магазин
.... прочети още

Естетик Про ЕООД

био магазин
.... прочети още

Анна Мельова

био магазин
.... прочети още

Димитър Алексиев

био магазин
.... прочети още


organic

Органик градинарство

Начало > Какво е ОРГАНИК > Органик градинарство

Почвено плодородие и грижи за почвата (обработка)
Здравата почва е предпоставка за здрави растения, здрави животни и следователно – за здравословни хранителни продукти. В биологичното селско стопанство в центъра на всички мероприятия е грижата за здрава почва и с това – поддържането и увеличаването на почвеното плодородие. Многообразната растителност и възможно по- пълното растително покритие на почвата са най- добрите предпоставки за това.

Запазване и увеличаване на хумуса в почвата
В биологичното селско стопанство запазването и увеличаването на хумуса в почвата е движеща цел. Създаването на изкуствени пасища, подходящо зелено торене и ограничаване на дела на окопните култури в сеитбообръщението, както и прибавянето на органична материя служат за тази цел.

Обработка на почвата
Обработката на почвата трябва да бъде минимална и внимателно осъществена. Почвената фауна и почвената структура се взимат под внимание при извършване на всяко мероприятие. Дълбоката оран се пропуска като обработка при влажно състояние на почвата. Загубата на хранителни вещества в почвата при по-интензивна обработка и ненужното изразходване на енергия се избягват.

Торене
Торенето цели поддържането и увеличаването на почвеното плодородие. То става изключително с органични торове. Подхранването с минерални торове става допълнително, въз основа на определяне на нуждата от хранителни вещества в почвата чрез почвен анализ, наблюдение върху стопанството и баланс на хранителните вещества в цялото стопанство, и трябва да е сведено до минимум.
Забранена е употребата на синтетични азотни торове, като чилска селитра, карбамид и др., както и на торове с високо съдържание на хлор и калий. Използваните органични торове, компост и почва не могат да съдържат допълнения, които не са разрешени в настоящите стандарти. За снабдяването с торове (произход, количество и употреба) да се води точен отчет.
Интензивността на торенето, в частност на азотното торене, следва да не понижава качеството на продуктите (хранителни съставки, вкус, мирис, трайност, здравословност).
По-нататък интензивността на торенето трябва да съответства на климатичните условия и местонахождението. Количеството на внесените хранителни вещества за хектар (собствен и чужд тор, закупени органични средства за наторяване) не може да надвишава количеството от 170 кг азот/ха.

Избор на култури и сортове
За отглеждането на растенията трябва да се използват култури и сортове, които са най-подходящи за съществуващите агроекологични условия. Необходимо е да се подбират устойчиви на болести и неприятели сортове, които не са взискателни по отношение на хранителния режим.

Нормативни изисквания при производството на растения, растителни продукти и храни от растителен произход по методите на биологичното земеделие
За продукти, произведени в България, се прилагат изискванията на Наредба 22 от 04.07.2001 г. на МЗГ. За вносни биологични продукти се прилагат изискванията на Регламент R (CEE) 2092/91 на Съвета на Европа от 24.06.1991 г.
© 2009-2010 organic.bg. Всички права запазени. Фирма за изработка на сайт и компютри от РС Консулт

   Page copy protected against web site content infringement by Copyscape